Κανονισμός Σπουδών

  1. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής του, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων.
  2. Η διεύθυνση καθορίζει την σύνθεση των τμημάτων, διατηρώντας το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού και ανασύνθεσής τους, αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία.
  3. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διενεργούνται 3-4 κύκλοι διαγωνισμάτων στους οποίους η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική.
  4. Οι απουσίες των μαθητών καταγράφονται από τον καθηγητή στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας και ενημερώνονται άμεσα οι κηδεμόνες.
  5. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών με υπαιτιότητα του φροντιστηρίου, η διεύθυνση υποχρεούται να επιληφθεί για την άμεση αναπλήρωσή τους. Τα μαθήματα των επίσημων αργιών δεν αναπληρώνονται.
  6. Μέσα στη σχολική χρονιά πραγματοποιούνται δυο επίσημες ενημερώσεις γονέων, ενώ οι καθηγητές είναι σε θέση να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών καθημερινά.