Υπολογισμός Μορίων

Ομάδα Προσανατολισμού :

 

Μέσω αυτής της εφαρμογής, κάθε υποψήφιος μπορεί να υπολογίσει τα μόρια που συγκεντρώνει σε κάθε επιστημονικό πεδίο, με βάση τη βαθμολογία του.

Συμπληρώστε τους βαθμούς των βασικών μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού σας και των μαθημάτων επιλογής σας και δείτε τα μόρια που συγκεντρώνετε σε κάθε ένα επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Θυμηθείτε ότι το επόμενο σημαντικό σας βήμα είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας δελτίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσετε την είσοδο σας στη σχολή που επιθυμείτε. Οι υπεύθυνοι σπουδών του Κέντρου Διδασκαλίας Ιδιαιτέρων Μαθημάτων είμαστε πλάι σας, παρέχοντας σας πληροφορίες και έμπρακτη υποστήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας, στο τελευταίο αυτό στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Με βάση το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000). Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας γίνεται ως εξής: Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί το εκατό (100).