Υπολογισμός μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Για να υπολογίσουμε τα συνολικά μόρια των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Αθροίζουμε τους γραπτούς βαθμούς των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων – στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου-, σύμφωνα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο το οποίο έχουμε επιλέξει για την εξέταση και εισαγωγή μας και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα επί δύο (2).
Πολλαπλασιάζουμε τα μαθήματα βαρύτητας με τον συντελεστή βαρύτητας (ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού στην οποία ανήκουμε και το πεδίο στο οποίο στοχεύουμε).
Προσθέτουμε τα γινόμενα του 1ου και 2ου βήματος και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμά τους x100.
Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων σύμφωνα με την ομάδα προσανατολισμού και το πεδίο εξειδίκευσης στο οποίο ανήκει και στοχεύει αντίστοιχα ό κάθε υποψήφιος είναι οι εξής:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)