Μηχανογραφικό 2019: Αλλαγές στα επιστημονικά πεδία λόγω συγχωνεύσεων ΤΕΙ

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4559/2018 (142 Α΄), με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έγινε η κατάταξη των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 115 Β΄/25-1-2019).

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο ΦΕΚ:

Καθορισμός σχολικών μονάδων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων».

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/ 2015 (Β’ 995) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων». 4 Καθορισμός της πάγιας επιχορήγησης για καθαρότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ27/1580/Δ1 (1) Καθορισμός σχολικών μονάδων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 320/1983 «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.» (Α’ 116), β) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασυστάσεως και μετονομασίας Υπουργείων γ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210 )«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » και δ) του π.δ. 18/2018 (Α’ 31). 2. Το υπ’ αρ. 2930/25-10-2018 έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, όπως προκύπτει από το αριθμ. Φ.1/Γ/501/197519/19-11-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 στις σχολικές μονάδες της Νήσου Ρόδου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου του συνημμένου πίνακα.

Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο υπεύθυνος Καθηγητής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Διευθυντή του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις των φοιτητών στο σχολείο τους. Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα καταθέτει στον Διευθυντή κάθε σχολείου έγγραφο του Τμήματος, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

Δείτε όλα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ εδώ