Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Απόφαση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου σχολικό έτος 2018-2019

Αποφασίζουμε

1. Με τον όρο Υποστήριξη Πιστοποίησης για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Γυμνασίου ενός αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής, προκειμένου να προετοιμαστεί για Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

2. Στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

3. Σκοπός του Τμήματος Υποστήριξης Πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία.

4. Η Υποστήριξη της Πιστοποίησης αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και πραγματοποιείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Σε περίπτωση που μια σχολική μονάδα διαθέτει περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης, δύναται να λειτουργήσει τμήμα πέραν του σχολικού ωραρίου, μια επιπλέον διδακτική ώρα. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01 2018 (Β΄ 120). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠΠ καθορίζεται ως εξής:
Τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών.

5. Η επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Υποστήριξης γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συλλέγουν τις αιτήσεις και καταχωρίζουν τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ηλεκτρονικά σε σχετικό πληροφοριακό σύστημα μετά από την έκδοση εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

6. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού ενδιαφερόμενων μαθητών από τις σχολικές μονάδες, προχωρούν σε επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων των Σχολικών Μονάδων και στη συνέχεια σε καθορισμό των τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠΠ.

7. Το κάθε τμήμα Υποστήριξης εποπτεύεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει το τμήμα. Σε κάθε σχολική μονάδα με περισσότερα από ένα (1) τμήματα Υποστήριξης, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται Επόπτης Τμημάτων Υποστήριξης, που μπορεί να είναι ο Διευθυντής ή ένας εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

8. Έργο του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή του Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης είναι:
α. Η μέριμνα για την πρόσβαση των μαθητών στο εργαστήριο της Πληροφορικής.

β. η απασχόληση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης.

γ. η τήρηση παρουσιολογίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και η διαβίβασή τους στην οικεία Δ.Δ.Ε.

δ. η ενημέρωση των υπεύθυνων καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

ε. η ενημέρωση του καταχωριστή με τις άδειες που επηρεάζουν την μισθοδοσία /απουσίες/απεργίες/στάσεις εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας στ. η αποστολή στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης, άδειες), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.

ζ. η έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και η ενημέρωση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.

η. η ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης της Πράξης που θα αποσταλεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τομέα Παιδείας.